Historia

Historia

Koło Miejskie Szarotka zostało utworzone przy Oddziele PTTK na II Walnym Zjeździe PTTK w Jastrzębiu Zdroju. Jednak na terenie naszego miasta w tym czasie działały silne koła przyzakładowe skupiające głównie turystów z naszych okolic.
W tych warunkach koło miejskie bez pomocy sponsorów niewiele mogło zdziałać.
Trwało tak przez lata 80 - te i 90 - te. Dopiero w roku 1997 nastąpiła reaktywacja koła, i na koniec tego roku liczba członków wynosiła 29. Od tego czasu następuje stopniowy wzrost. Na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w dniu 16.11.2000r. przy obecności 15 członków wybrano nowy 5 osobowy Zarząd. Na czele stanął kolega Włodzimierz Niemiec.
Od tego czasu następuje wzrost liczby członków.

W poszczególnych latach przyjęto do koła :
2001 - 21 członków
2002 - 24 członków
2003 - 27 członków
2004 - 24 członków

Do wzrostu liczebności Koła Szarotka przyczyniła się sytuacja gospodarcza w naszym mieście oraz osłabienie działalności kół zakładowych,zwiększająca się liczby osób tracących kontakt ze swoim dotychczasowym zakładem pracy, jak również wzrost aktywności turystycznej Koła. W dniu 14.12.2004 r odbyło się kolejne zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła Szarotka, podsumowano miniony okres i wytyczono nowe kierunki działania. Jednocześnie wybrano nowy zarząd. Na czele stanął ponownie kolega Włodzimierz Niemiec.
O działalności Koła Szarotka będziemy informowali na bieżąco.